Merituulivoima

Merituulivoima

Tavoitteenamme on kehittää, rakentaa, omistaa ja operoida merituulivoimaloita Ahvenanmaan merialueella, Suomen aluevesillä ja Suomen talousvyöhykkeellä.

Laajamittaisen energian­tuotannon vastuullinen kehitys

Pyrimme asettamaan standardit merituulivoiman kehittämiselle pitkän aikavälin kestävyystavoitteiden mukaisesti ja tekemään tiivistä yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa. Tavoitteenamme on varmistaa, että hankkeemme vaikuttavat myönteisesti pohjoismaisiin energiamarkkinoihin ja kehittyviin puhtaisiin teollisuudenaloihin, sekä edistävät kasvua lähikunnissa ja -alueilla. Kansalaisten ja yhteisöjen sitoutuminen on olennainen osa toimintaamme. Merituulivoimahankkeiden laajuuden ja mahdollisen paikallisen vastustuksen vuoksi on ratkaisevan tärkeää tehdä yhteistyötä lähialueiden asukkaiden kanssa jo varhaisessa vaiheessa suunnitteluprosessia. Tämä lähestymistapa auttaa rakentamaan luottamusta ja varmistamaan, että hankkeemme voidaan ottaa vastaan myönteisinä lisäyksinä yhteisöön.

Meidän on toimittava nopeasti, jotta voimme varmistaa paikallisen ja kotimaisen asiantuntemuksen ja hyödyntää merituulivoiman potentiaalin.

Pohjanlahti tarjoaa ihanteelliset olosuhteet merituulivoiman tuotantoon, sillä siellä vallitsevat optimaaliset tuulennopeudet, laajat rantaviivat ja runsaat matalat vedet. Lisäksi tämä merialue sijaitsee strategisesti hyvällä paikalla Suomen ja Ruotsin välissä, joiden molempien energiantarve kasvaa nopeasti. 

Sähköistyminen

 Uusiutuvan energian kysyntä kasvaa – asiantuntijat arvioivat, että sähköistyminen kaksinkertaistaa energiantarpeemme vuoteen 2050 mennessä.

Energiaomavaraisuus

Geopoliittinen tilanne on lisännyt rajusti tarvetta turvata Suomen puhtaan energian tuotanto ja minimoida tarpeemme turvautua tuontisähköön.

Teollisuus on valmis

Teknologia on jo pitkällä, ja tuulivoimateollisuus on valmis toimimaan nopeasti ja vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin.

Viitekehys on vielä avoinna

Sääntelyä kehittämällä voimme varmistaa, että merituulivoima vahvistaa paikallista ja alueellista kilpailukykyä, luo uusia työpaikkoja ja edistää energiavarmuutta, vaikka puitteet ovat vielä avoinna.

Alue­taloudellisten vaikutusten arvioinnit

Merituulivoima numeroina

Pyrimme lisäämään tietoa ja tietoisuutta siitä, miten merituulipuistojen perustaminen hyödyttää lähiyhteisöjä ja -alueita. Olemme ottaneet tavaksi teettää hankkeistamme alueellisten taloudellisten vaikutusten arvioinnin (Regional Economic Impact Assessment, REIA). Nämä raportit ovat meille, sidosryhmillemme ja julkisille toimijoille ratkaisevan tärkeitä tietoon perustuvien päätösten tekemisessä.

Merituuli­voiman hyötyjä

Hyödyntämällä voimakkaita ja tasaisia merituulia sekä nopeasti kehittyvää tuuliturbiiniteknologiaa merituulivoiman merkitys korostuu entisestään Pohjoismaissa ja Euroopassa. Merituulivoiman hyödyntäminen on ratkaisevan tärkeä askel ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja vastauksena kasvavaan sähkönkulutukseen sekä sähköistymisen tuomiin tarpeisiin yhteiskunnassa.

Enimmäis­kapasiteetti

Korkeamman tuulennopeuden ansiosta, ja rakennusten tai luonnonmuotojen aiheuttamien häiriöiden puuttumisen johdosta merellä sijaitsevat tuulivoimalat tuottavat sähköä tasaisemmin.

Pohjoismainen lainsäädäntö

Pohjoismaissa on vahva ympäristölainsäädäntö, ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin avulla voidaan varmistaa, että hankkeista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Minimaalinen häiriö

Etäisyyttä ihmisiin ja asutukseen pidennetään, mikä minimoi mahdolliset häiriövaikutukset.

Tehokas voimalateknologia

Tällä hetkellä alalla testataan 14-15 MW:n merituulivoimaloita, joiden pyyhkäisypinta-ala on yli 43 000 m². Kukin 15 MW:n turbiini voi tuottaa optimaalisissa olosuhteissa jopa 80 GWh vuodessa, mikä riittää 4 000 kodin sähkönsyöttöön.

Houkuttelee vihreää teollisuutta

Ainoastaan varmistamalla, että Pohjoismaissa on saatavilla suuria määriä uusiutuvaa energiaa, voidaan houkutella investointeja kehittyviltä vihreiltä teollisuudenaloilta.

Tiesitkö? Tällä hetkellä noin 90 prosenttia tuulivoimaloista on kierrätyskelpoisia niiden teräsrakenteen vuoksi. Käynnissä olevilla monialaisilla ponnisteluilla parannetaan turbiinien lapojen kierrätysmenetelmiä ja muutetaan ne uusiksi hyödyllisiksi tuotteiksi.

Merituuli­voiman kehittäminen

Merituulivoiman kehittäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan vastata kohtuuhintaisen uusiutuvan sähkön kasvavaan kysyntään. Huolellisella suunnittelulla, perusteellisilla ympäristöarvioinneilla ja aktiivisella osallistumisella pyrimme varmistamaan, että merituulivoimahankkeemme edistävät paikallista ja pohjoismaista kilpailukykyä, luovat työpaikkoja ja turvaavat tulevan energiahuoltomme.

Ajankohtaista