Hyvä hallinto

Hyvä hallinto

Vastuullinen toiminta­kulttuuri

Vastuullinen toimintakulttuuri on meille tärkeää ja olemme sitoutuneet toimimaan eettisten periaatteiden mukaisesti. Haluamme edistää vastuullista liiketoimintaa ja yhteisöjen hyvinvointia. Järjestelmällisellä yritysvastuujohtamisella pyrimme varmistamaan, että saavutamme kestävän kehityksen tavoitteemme. Kehitämme jatkuvasti niin vastuullisuustyötämme kuin sen johtamista ja raportointia, ja pyrimme vastaamaan omistajiemme vastuullisuusvaatimuksiin kattavasti. 

Toimimme läpinäkyvästi, eettisesti ja oikeudenmukaisesti sekä noudatamme hyvää hallinnointitapaa. Edellytämme samaa asiakkailtamme ja liikekumppaneiltamme. Torjumme osaltamme harmaata taloutta, emme salli lahjontaa, korruptiota tai kilpailun rajoittamista myöskään alihankintaketjussamme. Valitsemme kumppanimme huolellisesti ja arvioimme heihin liittyviä riskejä, vastuullisuuden tilaa ja vaatimustenmukaisuutta myös yhteistyömme aikana. Käytämme vastuullisuuskriteereitä osana toimittajiemme valintaprosessia.

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus Ilmattarella kuuluu ylimpänä toimielimenä toimivalle yhtiön hallitukselle. Hallitus valvoo yhtiön talouteen, ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvien vaikutustemme johtamista ja tavoitteiden saavuttamista. Hallitus hyväksyy vastuullisuusstrategian ja -ohjelman, keskeiset politiikat ja toimintasuunnitelmat sekä tärkeimmät aloitteet ja tavoitteet. Se myös hyväksyy vastuullisuusraportin ennen sen julkistamista.

Raportoimme hallitukselle ja omistajille liiketoiminnan vastuullisuudesta vuosittain. Raportointiin kuuluu muun muassa tietoa päästöistä, hallinnoinnista sekä jokaisen tuulivoima- ja aurinkopuiston hiilijalanjäljestä. Hallituksemme jäsenet edustavat omistajiamme, jotka ovat energiasiirtymään ja omistusyhtiöiden kestävään kasvuun erikoistuneita pääomasijoittajia ja vahvasti sitoutuneita kestävään rahoitukseen sekä ESG-kriteerien mukaisiin sijoituksiin. 

Operatiivisesta toiminnastamme vastaa yhtiön johtoryhmä. Johtoryhmässä vastuullisuusasioista vastaa viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja. Käytännön toteutus, koordinointi, raportointi ja vastuullisuusviestintä kuuluvat vastuullisuuspäällikölle, joka raportoi viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuusjohtajalle.

Johtoryhmämme osallistuu vastuullisuuden olennaisten teemojen määrittelyyn ja hyväksyy vastuullisuusstrategian. Kukin johtoryhmän jäsen vastaa vastuullisuuden käytännön johtamisesta ja toteutuksesta omilla vastuualueillaan. Johtoryhmän kannustinjärjestelmiin sisältyy vastuullisuuteen liittyviä mittareita, jotka liittyvät muun muassa henkilöstön tyytyväisyyteen ja työturvallisuuteen.

Ilmoituskanava huolenaiheista ja rikkomuksista raportoimiseen

Whistleblowing-ilmoituskanava

Kannustamme työntekijöitämme, kumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme tuomaan tietoomme huolensa ja epäilynsä lain tai toimintaohjeidemme, eettisten periaatteidemme tai arvojemme vastaisesta toiminnasta. Meillä on käytössä Whistleblowing-ilmoituskanavan, jonne voi ilmoittaa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä. Ilmoituskanava on tarkoitettu Ilmatar Energy Oy:n sekä kaikkien konserniyhtiöihin liittyvien väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen.

Työntekijämme voi tehdä ilmoituksen suoraan omalle esihenkilölle tai luottamushenkilölle.

Ilmoitukset voivat koskea esimerkiksi:

 • Lahjontaa
 • Korruptiota
 • Rahanpesua
 • Harmaata taloutta
 • Epäreilua kilpailua
 • Ihmisoikeuksien rikkomista
 • Ympäristörikkomusta
 • Työturvallisuutta
 • Tietosuojaa
 • Työolosuhteita
 • Muuta epäeettistä toimintaa

Ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu EU:n Whistleblower-direktiiviin.

Luottamus

Ilmoitukset ovat nimettömiä ja salattuja tiedon turvaamiseksi. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä ilmoituksen tekijää ole mahdollista jäljittää, jos hän ei ole jakanut henkilötietojaan osana ilmoitusta. Ilmoittaja voi vapaaehtoisesti jakaa omat henkilötietonsa osana ilmoitusta. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti. 

Seuraa prosessia

Jos olet jättämässä ilmoituksen, muistathan ottaa järjestelmästä saadun tunnisteen talteen itsellesi, jotta pääset seuraamaan ilmoitustasi ja käsittelyprosessin etenemistä. Vastaamme ilmoituksiin seitsemän (7) päivän kuluessa. 

Huomioithan, että tavanomaista palautetta voit antaa myös suoraan toivomallesi henkilölle:


Sähköpostilla: etunimi.sukunimi@ilmatar.fi


Postilla: Kanavaranta 1, 00160 Helsinki
 

Jäsenyydet

Haluamme aktiivisesti osallistua alamme kehittämiseen ja olemme mukana useissa järjestöissä/ tahoissa, jotka kehittävät alaa.

 • Fingrid 
 • Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) 
 • Energiateollisuus ry 
 • NAET, The Nordic Association of Electricity Traders
 • Svensk Solenergi (aurinkoenergia-alan järjestö Ruotsissa)
 • H2cluster (vetyklusteri Suomessa)
 • BotH2nia­-verkosto (kehittää vetyteollisuutta Suomenlahden ympäristöön)
 • UN Global Compact Network Finland
 • FIBS, Finnish Business & Society ( Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto)
 • ETI Sverige, Ethical Trading Initiative Sverige
 • Nätverket Bärkraft.ax (Ahvenanmaalla toimiva vastuullisuusverkosto) 

Ajankohtaista

Vastuullisuuteen liittyviä uutisia ja artikkeleita