Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

En ansvarsfull företagskultur

För att upprätthålla en ansvarsfull företagskultur och en välmående arbetsgemenskap har vi förbundit oss att följa ett antal etiska principer. Med en väl fungerande styrning av hållbarhetsarbetet säkerställer vi att vi når våra uppsatta mål. Vi utvecklar löpande både vårt hållbarhetsarbete, vår ledning och vår rapportering.

Vi arbetar transparent, etiskt, rättvist och följer god förvaltningssed och kräver detsamma av våra kunder och affärspartners. Vi verkar för att minska den grå ekonomin och tar avstånd från alla former av mutor, korruption och begränsning av konkurrens i den egna verksamheten och i vår leverantörskedja. 

Vi väljer omsorgsfullt våra samarbetspartners och fortsätter att bedöma potentiella risker, deras företagsetik och efterlevnad av lagar och regler under hela vårt samarbete. Vi använder oss också av en rad olika hållbarhetskriterier i vår process för val av leverantörer.

Ledning av vårt hållbarhetsarbete

Ansvar och ledning för vårt hållbarhetsarbete ligger på Ilmatars styrelse, bolagets högsta styrande organ. Styrelsen övervakar hanteringen av vår ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan samt utvecklingen mot företagets mål. Styrelsen godkänner hållbarhetsstrategin och -programmet, policys och handlingsplaner samt våra viktigaste initiativ och mål. Styrelsen godkänner också hållbarhetsrapporten innan den publiceras.

Hållbarhetsresultatet för vår verksamhet rapporteras årligen till styrelsen och bolagets ägare. Rapporteringen omfattar bland annat information om utsläpp, styrning och koldioxidavtryck för varje vind- och solpark. Styrelseledamöterna representerar våra ägare som är private equity- och fondförvaltare specialiserade på energiomställning och hållbar tillväxt för holdingbolag och som är starkt engagerade i hållbar finansiering och investeringar i enlighet med våra ESG-kriterier.

Ledningsgruppen ansvarar för Ilmatars operativa funktioner. I ledningsgruppen ansvarar Vice President of Communications, Marketing & ESG för hållbarhetsfrågor. Vår ESG Manager ansvarar för praktiska frågor i anslutning till hållbarhet, samordning, rapportering och kommunikation i anslutning till hållbarhet och rapporterar till Vice President of Communications, Marketing & ESG.

Vår ledningsgrupp deltar i arbetet med att definiera vilka hållbarhetsteman som är mest väsentliga för oss och godkänner hållbarhetsstrategin. Varje medlem i ledningsgruppen ansvarar för att hantera och implementera hållbarhetsstrategin i praktiken inom sina respektive ansvarsområden. I ledningsgruppens bonussystem ingår hållbarhetsindikatorer som bland annat är relaterade till medarbetarnöjdhet och arbetssäkerhet.

Rapportering vid oro eller överträdelser – Whistleblowing

Ilmatars rapporteringskanal

Vi uppmuntrar våra medarbetare, partners och andra intressenter att informera oss om eventuella farhågor eller misstankar om aktiviteter som strider mot lagen eller våra regler, vår uppförandekod eller våra värderingar. 

Vi har upprättat en rapporteringskanal där alla kan rapportera oansvarigt agerande eller överträdelser kopplade till Ilmatar Energy AB samt alla koncernens bolag.

Våra medarbetare kan också rapportera direkt till sin chef eller till förtroendevalda.

Anmälan kan gälla till exempel:

 • Mutor
 • Korruption
 • Penningtvätt
 • Grå ekonomi
 • Ojust konkurrens
 • Brott mot mänskliga rättigheter
 • Miljöbrott
 • Arbetarskydd
 • Dataskydd
 • Arbetsmiljö
 • Annat oetiskt agerande 

Införandet av rapporteringskanalen baserar sig på EU:s Whistleblower-direktiv.

Anonymitet

Rapporteringen sker anonymt och krypterat för att skydda informationen. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt, och det är inte möjligt att spåra anmälare om personen inte frivilligt har delat sina personuppgifter som en del av anmälan. Den som rapporterar har rätt att överklaga hos dataombudsmannen om den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett sätt som strider mot  regelverken för dataskydd.

Följ upp anmälan

Om du tänker skicka in en anmälan kom ihåg att spara koden som du får från systemet för att kunna följa upp din anmälan och hur behandlingsprocessen fortskrider. Vi svarar på anmälan inom sju (7) dagar.

 

Tänk på att du även kan ge vanlig feedback direkt till personen du önskar kontakta: 

Via e-post: fornamn.efternamn@ilmatar.fi

Via post: Kanalkajen 1, 00160 Helsingfors 

Våra medlemskap

Vi vill delta aktivt i utvecklingen av förnybar energi och driva på den rena omställningen i Norden. Vi är medlemmar i olika föreningar:

 • Fingrid (Finlands stamnätsoperatör)
 • Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) (Finnish Wind Power Association)
 • Energiateollisuus ry (energisektorns affärs- och arbetsmarknadspolitiska intresseorganisation i Finland)
 • NAET (The Nordic Association of Electricity Traders)
 • Auringosta energiaa (organisation som främjar byggandet av solenergi i Finland)
 • Svensk Solenergi
 • H2cluster (Hydrogen cluster Finland)
 • BotH2nia­ nätverket (samarbetsorgan för vätgasutveckling i norra Östersjön)
 • UN Global Compact Network Finland
 • FIBS (Finnish Business & Society)
 • ETI Sverige (Ethical Trading Initiative Sverige)
 • Nätverket Bärkraft.ax (hållbarhetsnätverk på Åland) 

Aktuellt just nu

Nyheter som rör vårt hållbarhetsarbete