Miljöansvar

Miljöansvar

Positiv klimatpåverkan

Hela vår verksamhet är inriktad på att påskynda den gröna omställningen. Genom att skala upp förnybar energiproduktion minskar vi vårt beroende av fossila bränslen, motverkar klimatförändringarna och bidrar till en mer hållbar värld för kommande generationer.

Beräkning av koldioxidutsläpp är ett viktigt mått på vårt miljöansvar. Vi har beräknat koldioxidavtrycket från vår verksamhet sedan 2021.

År 2023 uppnådde vi positiv klimatpåverkan vad gäller våra koldioxidutsläpp. Det innebär att de positiva effekter vår verksamhet skapar, även kallat vårt koldioxid-handavtryck, är större än vårt koldioxidavtryck.

Våra operativa resurser är i sig redan klimatpositiva. När energiproduktionen vid våra anläggningar inleds kompenseras snabbt de koldioxidutsläpp som orsakas vid konstruktion och installation. Beroende på teknik och effektivitet tar detta normalt endast några månader.

Vind- och solenergi har lägst utsläpp

Energiproduktion med vindkraftverk är nära nog helt utsläppsfri. Däremot är tillverkning och installation samt omhändertagande av uttjänta vindkraftverk inte utan miljöpåverkan. Energiåterbetalningstiden är dock relativt kort, studier visar att ett 2MW–vindkraftverk har en energiåterbetalningstid på 5 till 8 månader.

Även storskaliga solparker har mycket låga utsläpp, jämfört med fossila energikällor. Solparker kan dessutom enkelt samexistera med annan verksamhet såsom odling eller djurbete. Livscykeln för en solpark är lång, 45-50 år, och därefter är marken lätt att återställa. 

Vad gäller utsläpp per energikälla under hela livscykeln har Förenta nationernas klimatpanel IPCC räknat ut ett medianvärde bland referensgranskade studier.

Samarbete för att minska utsläppen

Eftersom miljöpåverkan relaterad till byggnation inte uppstår direkt i vår egen organisation har vi ett nära samarbete med våra entreprenörer för att på så sätt hjälpa dem att minska utsläppen. Vindkraftverkens fundament kräver råvaror såsom stål och betong, bägge utsläppsintensiva och med högt koldioxidavtryck. 

Transporter av tunga material medför förbränning av fossila bränslen, vilket ytterligare ökar utsläppen, särskilt på svårtillgängliga byggplatser.

Vi utforskar tillsammans med våra leverantörer kontinuerligt koldioxidneutrala byggalternativ, till exempel miljövänligare stål och betong samt användning av trä till somliga delar i tornen. Där det är lämpligt optimerar vi också användningen av infrastruktur genom att bygga hybridparker, som avsevärt kan minska de samlade utsläppen från anläggningarna.

Modern teknik för vind- och solenergi är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att generera el. Nya produktionsanläggningar för fossilfri energi minskar också de totala utsläppen från elnätet, eftersom de ersätter fossila energikällor.

Vi främjar cirkulär ekonomi och biologisk mångfald

Vårt mål är att utveckla vår verksamhet på ett sådant sätt att den främjar biologisk mångfald och cirkulär ekonomi och minimerar vår negativa påverkan på miljö och djurliv.

Vindkraftverkets livscykel består av tillverkning, transport och installation, drift och underhåll, samt omhändertagandet när kraftverket är uttjänt, det vill säga avveckling, återvinning och kassering. 

Vindkraftverket och dess komponenter är i huvudsak återvinningsbara. Med dagens metoder kan man – beroende på tillverkare –återvinna mer än 90 procent, eller i vissa fall till och med hela vindkraftverket. De huvudsakliga materialen i dagens vindkraftverk är stål, koppar och aluminium, material som kan återvinnas effektivt. Andelen återvunna metallkomponenter är redan idag mycket hög, i regel nära 100 procent.  

Vindkraftverkets rotorblad är tillverkade av glasfiber. Ilmatar återvinner vindkraftverkens rotorblad med hjälp av teknik från Stena Recycling Finland. Med denna återvinningsteknik kan glasfiber återanvändas i cementindustrin. 

Främjande av biologisk mångfald i vår projektutveckling

Vi tar hänsyn till biologisk mångfald på många fronter då vi utvecklar våra projekt inom förnybar energi.

Genom att beakta den lokala biodiversiteten redan tidigt i projekplaneringen kan vi minimera potentiell negativ påverkan, allt i enlighet med vår miljöpolicy. Precis som all byggnation och energiproduktion påverkar vår verksamhet miljön, men resultatet är storskalig produktion av fossilfri energi, som bidrar till att bromsa klimatförändringarna. Vindkraftens miljöpåverkan under produktion är så gott som uteslutande begränsad till själva markanvändningen. 

Vår miljöpolicy vägleder oss, hjälper oss att uppfylla kraven och bidrar till vårt hållbarhetsarbete

Aktuellt just nu

Nyheter som rör vårt hållbarhetsarbete