Socialt ansvar

Socialt ansvar

Vi vill vara med och bygga ett mer hållbart samhälle

Vår strävan är att varje dag vara med och bidra till ett mer hållbart och välfungerande samhälle, och att minimera eventuell negativ påverkan som vår verksamhet kan innebära. Tillsammans med våra samarbetspartners och i balans med naturen vill vi öka samhällets och människornas livskvalitet.

En del av samhället

Vi är en aktiv medlem i de samhällen där vi är verksamma.

Lokal acceptans är viktigt för att våra projekt ska kunna genomföras på ett positivt sätt. När vi börjar utveckla en ny vind- eller solpark är det första steget att kontakta lokala markägare och beslutsfattare och träffa dem. Samarbetet med lokalsamhällena löper vidare under hela projektets livscykel, som sträcker sig över flera decennier. 

Vi vill att våra projekt ska öka livskraften i det regionala näringslivet, stödja den kommunala ekonomin och skapa nya arbetstillfällen. På de olika platser där vi bygger energiproduktion deltar vi också ofta i lokala ideella aktiviteter eller fungerar som sponsor. Intäkterna från fastighetsskatten är också ett viktigt tillskott till den offentliga sektorn.

En attraktiv arbetsgivare

Våra värderingar lägger grunden för vårt arbete och vägleder oss då vi banar väg för förnybar energi. Värdegrunden sätts av våra egna medarbetare. Ett projekt i taget laddar vi Norden med fossilfri energi och gör omställningen möjlig. Expertis, ansvarstagande, pionjärer och hållbarhet är ord som finns närvarande i vårt dagliga arbete.

Enligt vår senaste medarbetarundersökning är de mest motiverande faktorerna för våra anställda rättvis lön och förmåner, starkt gemenskap på arbetsplatsen, balans mellan arbete och fritid, meningsfulla arbetsuppgifter och frihet att arbeta oberoende av tid och plats.

Trots Ilmatars snabba tillväxt från startup till nordiskt energibolag med över 100 anställda på olika platser och i olika länder har vi lyckats behålla vår varma och välkomnande företagskultur. Det här är vi mycket stolta över. 

Mångfald, jämställdhet och inkludering

I ett välmående företag råder mångfald, jämställdhet och inkludering (DEI – diversity, equity, inclusion), och detta är något vi kontinuerligt arbetar med. Som arbetsgivare uppmuntrar vi öppen diskussion och vi vill att alla medarbetare ska känna sig välkomna och uppskattade när de kommer till jobbet. Vi har självklart nolltolerans för alla former av diskriminering och trakasserier.

År 2022 lanserade vi vår första jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan som bygger på den finska jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. År 2023 bad vi våra medarbetare att dela med sig av tankar och idéer om mångfald och inkludering på Ilmatar. 41% av våra anställda svarade, och de uppskattade alla att ämnet DEI diskuterades. Vi insåg att även om många saker är bra finns det behov av mer diskussion kring ämnet och behov av utbildning. Baserat på resultaten utarbetade vi en handlingsplan för 2024. 

Hälsa, säkerhet och trygghet

Vi vill förbättra våra arbetstagares välmående och hälsa på alla sätt vi kan, och vara en trygg och säker arbetsplats.

Ett sätt att mäta detta är LTIF-frekvensen (Lost Time Injury Frequency), vilket betyder sjukfrånvaro på grund av arbetsskador beräknat per miljon arbetstimmar. År 2023 hade vi en LTIF på 8,25, en siffra som även omfattar entreprenörer, underentreprenörer och, för första gången, våra kontors- och driftanställda. LTIF-målet i vår ESG-strategi är att ligga under 4, inkluderat entreprenörer.

Våra partners och entreprenörer spelar en mycket viktig roll för kvaliteten på vårt arbete och för att driftsätta våra projekt på bästa möjliga sätt. I samarbete med dem gör vi allt vi kan för att uppnå och garantera säkra bygg- och driftplatser. 

Vår påverkan på mänskliga rättigheter

Vi är mycket angelägna om att upprätthålla mänskliga rättigheter i alla aspekter av vår verksamhet. Det omfattar våra egna anställda, partners i leveranskedjan, kunder, slutanvändare och de samhällen där vi verkar.

Aktuellt just nu

Nyheter som rör vårt hållbarhetsarbete