Vår syn på hållbarhet

Vår syn på hållbarhet

En värld som drivs av förnybar energi

Vårt mål är att bidra till en värld som drivs av 100 % förnybar energi, och vi vill göra det på ett hållbart sätt.

Vi levererar stabil och konkurrenskraftigt prissatt energi till våra samarbetspartners och kunder, och driver på så sätt energiomställningen framåt. Vårt mål är högt satt: att äga och driva en av Nordens största samlade produktionskapaciteter för förnybar energi.

Hela vår verksamhet syftar till att lösa vår tids mest avgörande och komplexa utmaning – klimatförändringarna.

Grunden till vårt hållbarhetsarbete är vår mission, vision och våra gemensamma värderingar – expertis, ansvar, pionjäranda och hållbarhet. Vårt arbete styrs av vår uppförandekod, av goda ledningssystem, policys och åtaganden samt en mängd olika riktlinjer.

Visste du att? Energi från en modern, nyuppförd vindkraftspark är en av de enskilt mest effektiva miljöåtgärderna.

Framsteg under 2023

Nyckeltal – hållbarhet

  • 38 % minskade CO2-utsläpp

  • 89 % förnybar energi i den egna verksamheten

  • 33 % andel kvinnor i ledande befattning

  • 433 MW förnybara energiresurser i drift

Våra intressenter har slagit fast de viktigaste fokusområdena för oss

Vår hållbarhetsstrategi

Ett år av handling och förändring

Vår Hållbarhetsrapport för 2023

I vår Hållbarhetsrapport redovisar vi varje år siffror och fakta kring vårt hållbarhetsarbete samt de framsteg vi gör. Rapporten täcker alla aspekter av miljöansvar, socialt ansvar och bolagsstyrning som är relevanta för vår verksamhet. Förutom framsteg och hållbarhetsdata presenterar vi också de områden där vi vill utvecklas under de kommande åren.

FN:s globala mål för hållbar utveckling inom vår verksamhet

Att stå bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling är en självklarhet för Ilmatar eftersom fossilfri energi är ett av de viktigaste verktygen i kampen klimatkrisen.

Tillsammans med 24.000 andra aktörer i 167 länder står vi på Ilmatar sedan 2021 bakom FN:s Global Compact-initiativ. Ett krav som följer med detta engagemang är att vi ska ta fram en årlig rapport om våra framsteg och bekräfta vårt engagemang kring principerna om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

God hälsa och välbefinnande

Vi tar väl hand om våra medarbetares hälsa, säkerhet och välbefinnande. Vi tillför betydande regionalekonomiska fördelar till de orter där vi verkar.

Hållbar energi för alla

Vi producerar fossilfri energi och ökar tillgången på förnybar el på marknaden.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi tar väl hand om våra medarbetare och växer som företag på ett ansvarsfullt sätt. Vi strävar efter att öka den ekonomiska tillväxten med hjälp av förnybar energi.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi använder den senaste tekniken i våra produktionsanläggningar vilket säkerställer lång livslängd och kontinuerlig energiproduktion. Vi bygger ny energiinfrastruktur i Norden.

Hållbar konsumtion och produktion

Vi sparar och återvinner material på alla sätt som är möjliga. Vi ger våra kunder möjlighet att konsumera hållbar och förnybar el.

Bekämpa klimatförändringarna

Genom att producera förnybar energi och stöda den gröna omställningen gör vi betydande klimatinsatser som minskar både våra egna och våra kunders utsläpp.

Hav och marina resurser

När vi planerar havsbaserad vindkraft tar vi största möjliga hänsyn till havsbotten, havens hälsa och den marina biologiska mångfalden.

Ekosystem och biologisk mångfald

Vi tar hand om både människor och miljö. Att bevara den biologiska mångfalden är en central del av vårt hållbarhetsarbete i både vind- och solkraftsprojekt.

Genomförande och globalt partnerskap

Tillsammans med våra partners förverkligar vi innovation och stöder den gröna omställningen i Norden. Vi samarbetar med regering, kommun och utbildningsinstitutioner för att stöda utvecklingen. Vi är en ansvarsfull affärspartner och förväntar oss samma engagemang från våra intressenter.

Aktuellt just nu

Nyheter som rör vårt hållbarhetsarbete