Markarrende i Finland

Markarrende i Finland

Optimera markanvändningen och bygg en mer hållbar framtid

Arrendera ut mark för förnybar energiproduktion

I Finland utvecklar Ilmatar både sol- och vindkraftsprojekt samt energilagring. Förnybar energi är en förhållandevis ny bransch med stark tillväxt och Ilmatar har som nordiskt bolag etablerat i Finland verkat i framkant av denna utveckling sedan 2011.

Storskalig sol- och vindkraftsproduktion är ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt att utnyttja åker- eller skogsmark med lägre ekonomiskt eller miljömässigt värde.

Genom att utnyttja naturliga källor kan vi producera mer fossilfri energi som bidrar till elektrifieringen av samhället.

Vad gäller projekt inom solenergi strävar vi efter att bygga anläggningar på mer än 50 hektar. För att förverkliga vindkraftsprojekt söker vi hundratals hektar mark i obebodda och skogsklädda områden. Energilagring planeras i närheten av produktionsanläggningarna, som balansresurs samt för att säkerställa effektiv markanvändning.

Att bygga förnybar energi är ofta ett banbrytande arbete, och liksom vid alla andra byggnadsprojekt styrs skyldigheter och ansvar av markanvändnings- och bygglagstiftningen. Beroende på projektets omfattning och de kommunala målen för markanvändning kan projekt för förnybar energi planeras och genomföras med stöd av bygglov, beslut om planeringsbehov eller översikts- och detaljplaner.

Hur tillståndsgivningen och hanteringen av sol-, vind- och lagringsprojekt hanteras beror på projektets storlek och den uppskattade miljöpåverkan.

Vill du veta mer om markarrende

Vi har sammanställt en lista med vanliga frågor och svar om markarrende. Hittar du inte den information du söker – välkommen att kontakta oss.

Samhällen blomstrar där förnybar energi produceras

Framtidens energiproduktion präglas av ökad diversifiering gällande både produktionsmetod och plats. Det ökar energisäkerheten på samhällsnivå – och skapar nya affärsmöjligheter på lokal nivå. Nya investeringar, nya arbetstillfällen och nya möjligheter till innovationer skapas kring produktionen av ren och förnybar energi. Energiomställningen påverkar alla – den påverkar hur vi agerar och gör saker i vårt dagliga liv och för med sig nya sätt att leva, förflytta sig och konsumera.

Förnybar energiproduktion ger ringar på vattnet på både individ- och samhällsnivå

  • Kommuner och regioner får ökade skatteintäkter eftersom energibolagen betalar fastighetsskatt.

  • Samhällskostnaderna minskar eftersom Ilmatar tar hand om underhållet av infrastrukturen.

  • Koldioxidavtrycket från alla former av produktion av förnybar energi minskar.

  • Runt solpaneler kan biologisk mångfald främjas.

  • Projekt för förnybar energi skapar nya arbetstillfällen i lokalsamhällena under bygg-, underhålls- och driftsfaserna och förbättrar den omgivande infrastrukturen (t.ex. vägnätet).

Fördelar för markägare

Storskalig fossilfri energiproduktion är ett nytt, effektivt och hållbart sätt att nyttja markområden. Samtidigt garanterar det att vi kan producera mer av den gröna energi som vi i Norden har ett akut behov av.

Långsiktig avkastning

Arrendeintäkterna ger markägarna ekonomisk trygghet i årtionden. Med markarrenden som varar 40-50 år kan marken även göra nytta för framtida generationer.

Diversifiering

Markägaren breddar sina intäktsflöden och förbättrar sin finansiella stabilitet.

Smart markanvändning

Anläggningar för fossilfri energiproduktion kan ersätta produktionsskogar med lågt ekologiskt värde.

Hög avkastning

Hyresintäkter från markarrende är i allmänhet högre än intäkter från traditionella jordbruksaktiviteter, upp till cirka tio gånger högre än från exempelvis traditionellt skogsbruk.

Riskhantering

Redan idag påverkas skogsbruket av klimatförändringar med ökade risker för brand, torka, stormfällning, ojämn vattenföring och skadedjur som granbarkborre.

En stabil, pålitlig och långsiktig partner

Att arrendera mark för produktion av ren energi är ett stort beslut och kontrakten löper ofta över flera decennier. Som markägare är det viktigt att arbeta med en pålitlig hyresgäst som håller sina avtal och är närvarande på orten.

Läs mer om markarrende

Förnybar energi på naturens villkor

På Ilmatar satsar vi på förnybar energiproduktion för att säkerställa det framtida energiekosystemet. Detta kräver utbyggnad och utveckling av nya storskaliga produktionsanläggningar.

Läs mer om hur vi utvecklar förnybar energiproduktion

Har du frågor om markarrende?

Funderar du på att på arrendera ut din mark? Eller är du redan markägare i något av våra projekt och förändringar har skett i fastighetsägande, kontonummer eller fastighetsindelning? Eller har du andra frågor om markarrende? Kontakta oss gärna!

Markarrende i Finland

Ilmatar

+358 40 155 9306 maanomistajat@ilmatar.com