Markarrende Sverige

Markarrende Sverige

Arrendera ut mark för solceller

Utsläppsfri, tyst, billig och underhållsfri energiproduktion med en livslängd på 45-50 år.

I Sverige fokuserar vi för närvarande på att identifiera mark som är lämplig för storskalig solenergiproduktion, främst områden i storleksordningen 150 hektar och uppåt. Energiproduktionen vid solparkerna kompletteras med batterilagring som balansresurs. Vi prioriterar områden med lågt naturvärde, till exempel före detta produktionsskog.

Storskalig solenergiproduktion är ett effektivt och långsiktigt lönsamt sätt att använda impediment eller skogsmark med låga ekonomiska eller miljömässiga värden, samtidigt som vi kan producera mer av den fossilfria energi vi behöver för att klara av elektrifieringen av samhället.

Kontakta mig om du har ett lämpligt markområde

Wendela Augustsson

Project Originator

Ilmatar

+46 70 740 3207 wendela.augustsson@ilmatar.com

Fördelar för dig som markägare

Skörda varje dag – istället för vart femtionde år

Lagring av solenergi på lång sikt har vi människor ägnat oss åt ända sedan vi började med traditionellt skogsbruk. Att komplettera skogsbruket med solenergiproduktion är ett nytt sätt att göra samma sak, med skillnaden att fastigheten skapar avkastning kontinuerligt och utan avbrott i upp emot 50 år.

Diversifiering

Fler ekonomiska ben att stå på för jordbrukare och skogsägare.

Riskminimering

Redan idag påverkas skogsbruket av klimatförändringarna med ökade risker för brand, torka, stormfällning, ojämn vattenföring och skadedjur som granbarkborre.

Ökad biologisk mångfald

Med planerade naturvårdsinsatser kan solparker bli habitat för bin, fjärilar och andra pollinatörer.

Långsiktigt hög avkastning

Cirka tio gånger högre än vid klassiskt skogsbruk.

Återställande av mark

Produktionsskog med låga naturvärden kan ersättas av solcellsparker där vi producerar förnybar energi samtidigt som marken kan återgå till att vara betad, kuperad hagmark.

Valfrihet

Våra markägare får välja mellan ett fast arrende eller att få en andel av intäkterna från försäljningen av el. De flesta väljer en kombination för att både få tryggheten i en fast intäkt och en krydda vid höga elpriser. 

Visste du att? Storskaliga solparker kan i många fall samexistera med jordbruksverksamhet, till exempel fårbete. Med planerade naturvårdsinsatser kan solparker också bli habitat för bin, fjärilar och andra pollinatörer.

Storskalig solenergiproduktion

Låg insats – hög effekt

  • I Sverige och Finland är 63,4% av landytan skog

  • Totalt över 50 miljoner hektar skog

  • På en hektar mark kan genereras 1 GWh solenergi

  • Alltså kan endast 1 % av vår skogsmark ge 500 TWh per år

Är du redan markägare vid något av våra projekt?

Om det sker förändringar i fastighetsägande, kontonummer eller fastighetsuppdelning eller om du har några andra frågor eller funderingar finns vi här för att hjälpa till!

Markarrende Sverige

Kontakt för markarrendatorer i Sverige

Ilmatar

+46 767 927748 landleasesweden@ilmatar.com

Storskalighet är en nyckelfaktor för solenergi

Solenergiproduktion kan snabbt förverkligas, för att möta den ökade efterfrågan på förnybar el till konkurrenskraftigt pris. Men för att nå fram behöver vi skala upp produktionsanläggningarna:

  • Kostnad och markanvändning per energienhet minskar ju större solcellsparken blir.
  • Högre kapacitet förbättrar stabiliteten och tillförlitligheten i stamnätet.
  • Sveriges elområden SE3 och SE4 har redan idag ett stort underskott på energiproduktion och ett snabbt ökande behov av mer energi.
  • Vi gör större skillnad och bidrar reellt till Sveriges energisjälvförsörjningsgrad och produktionsmål om 100% förnybar energi till 2040.
Läs mer om hur vi utvecklar solenergi

En stabil, pålitlig och långsiktig hyresgäst

Att arrendera ut mark för grön energiproduktion är ett stort beslut, med kontrakt som ofta sträcker sig över 40-50 år. Som markägare är det viktigt att samarbeta med en pålitlig arrendator som uppfyller sina avtal och är lokalt närvarande.

Mer om att arrendera ut mark till oss