ArtikelAffärsområden

Markägaren Matti Pesonen känner till tips och råd med markarrende – men hur bemöter han kritikerna mot förnybar energi?

13.07.2023
Tags: 
  • markarrende
Mikko Niimes

Mikko Niimes

Communications Manager

Matti Pesonen är en företagare från Alajärvi, en markägare, och på hans marker utvecklar, bygger och äger bland annat Ilmatar förnybar energi.

Matti Pesonen är en mångsidig markägare och affärsman som tänker på saker ur ett brett perspektiv. Hans inställning till förnybar energiproduktion är positiv, men han vill inte heller glömma de mer traditionella formerna av energiproduktion. Ilmatar Virta träffade en upptagen man i hans hem i Alajärvi en eftermiddag i juni, och Matti och jag pratade en stund om förnybar energi ur markägarens och markanvändningsutvecklarens synvinkel – också om branschen i allmänhet och dess viktigaste ämnen, medan vindkraftverken i Ilmatars Alajärvi hybridpark roterade i bakgrunden av sjölandskapet på Mattis tomt. 

Markägaren och hyresvärden Matti Pesonen, hur ser du på att bygga förnybar energi i Finland? Varför vill du vara med?

– Jag tycker att man kan närma sig frågan från två olika håll. För det första, oberoendeaspekten. I Finland kan vi producera decentraliserad energi som inte är beroende av bränsleförsörjning till exempel i en krissituation. Dessutom kan decentraliserade enheter inte ”tystas på en gång” särskilt enkelt.

– Den andra aspekten är miljöfrågor. Det har varit fantastiskt att få vara med och följa branschens utveckling från en utsiktspunkt. När vi har tillräckligt med förnybar inhemsk energi kommer vi att ha ett mycket bra utgångsläge för den till synes oundvikliga omvandlingen av vätgasekonomin.

Hur är det med byggandet i din hemregion Alajärvi/Kyyjärvi – hur har det påverkat regionen? 

– Som jord- och skogsbruksmedborgare vill jag lyfta fram det utmärkta vägnätet som till exempel Ilmatar förvaltar i sina parker för förnybar energi året runt. När parken är klar kommer den att vara fritt tillgänglig för oss alla, och till exempel vinterunderhållet kommer att skötas väl och med lokal hjälp.

Vi hade en handfull markägare och en gemensam vilja att bygga vindkraft på Suomenselkäs ås, främst i det tidigare torvtäktsområdet.

– I en liten stad har ”surret” under byggtiden återspeglats i till exempel god efterfrågan på hyresbostäder, och generellt sett har efterfrågan på catering- och inkvarteringstjänster länge varit på en exceptionellt god nivå.


– Det måste också nämnas att underhållet av kraftverk och underhållet av vägnätet skapar permanenta arbetstillfällen här. De är tydliga attraktionsfaktorer för en kommun eller stad som bygger vindkraft.

Hur började din resa som hyresvärd?

– Vi hade en handfull markägare och en gemensam vilja att bygga vindkraft på Suomenselkäs ås, främst i det tidigare torvtäktsområdet. Vi kontaktade Ilmatar för över tio år sedan, och när jag träffade företagets grundare Toivanen Mikko och Pykälän Kalle för första gången fick jag snabbt intrycket att de är ”liv och rörelse-vänner” och att parken kan byggas en dag utöver planeringen.

Erkka Saario började arbeta på Ilmatar ungefär samtidigt, och efter några mellansteg arbetade vi med vindmätare i området, som vi sedan underhöll i några år. 

Tags: 
  • markarrende

Från Mattis tomt kan man se vilken landskapseffekt vindkraftverken har i den traditionella finska sjömiljön. Mattis blick vilar på utsikten, eftersom kraftverken är ett tecken på ett framgångsrikt arbete som har pågått i över ett decennium.

Vad ska en markägare tänka på när han eller hon samarbetar med ett företag inom förnybar energi?

– Det första man måste tänka på är att parkernas livscykel är flera decennier. Avtalen är ofta långa och måste ta hänsyn till båda parters intressen även i alla problemsituationer. Till exempel vid framtida förändringar i fastighetsägandet måste energiproducenten säkra investeringen och markägaren har sina egna intressen.

– De flesta konfrontationer uppstår när avtalstexterna inte förstås fullt ut och det uppstår en känsla av att en teknisk fråga inte är tydlig. Det lönar sig att söka så objektiv information som möjligt, som man kan hitta i stor omfattning, till exempel från vindkraftsföreningar och många andra offentliga källor.

– I praktiken förbättras till exempel skogs- och åkerfastigheternas tillgänglighet när en vind- eller solkraftspark förverkligas, och det finns många andra positiva effekter på utvecklingen av markanvändningen.

Hurdan diskussion eller respons ger Ilmatar och produktionen av förnybar energi upphov till i din närmaste krets eller på din ort?
– Efter mer än tio år av diskussioner, och nu när vindkraftverk faktiskt dyker upp i ”gatubilden” här, har många frågor som har sysselsatt sig länge blivit konkreta, och det mesta av debatten med lokalbefolkningen är mycket positiv till Ilmatar och de möjligheter som förnybar energi erbjuder.
Vilka är de vanligaste missuppfattningarna om förnybar energi på vägarna? 

– Konfrontation med andra former av energi. Jag anser att det fortfarande behövs mycket energi som producerats i Finland för att ersätta importen, och då kommer man att ta en ny riktning mot ett energiexporterande land. Jag tror att det är här det nya Nokia byggs.

Matti Pesonen ser den stora potentialen i förnybar energi brett på en global, nationell, lokal och personlig nivå. – Enbart om man beaktar Finlands bytesbalans främjar detta i bästa fall välfärdsstatens intressen på ett sätt som fördelar fördelarna för alla, utan att glömma de fastighetsskatteintäkter som orten får, vet han.
Tuulivoimapuisto ja siihen liittyvät rakennelmat vievät metsätalouden näkökulmasta verraten todella vähän pinta-alaa, lisäksi voimaloiden pystytysalueet sekä tiestö tukevat metsätalouden hoitoa.
Hur bemöter du kritik?

– Kom och besök vindkraftsparken och prata med markägare som har samarbetat med den här branschen! Det mesta av kritiken, som att trampa på markägarnas rättigheter, är så kallade tornrykten, det vill säga falsk information. Självklart är det klart att en snabbt växande bransch för vilken spelregler skapas tillsammans kan leda till enskilda missförstånd – men till exempel Ilmatar har alltid varit redo att diskutera allt som rör markägaren, och kompromisser har hittats när behov uppstått. Avsikten är att bygga upp förnybar energiproduktion i Finland, och detta görs genom samarbete!

Finns det andra positiva ståndpunkter som talar för att bygga förnybar energi, och av vilken typ?

– Ja. Enbart med beaktande av Finlands bytesbalans främjar detta i bästa fall välfärdsstatens intressen på ett sätt som fördelar fördelar för alla, utan att glömma de intäkter från fastighetsskatten som kommunen får.

Hur bedömer ni användningen av era egna länder mellan olika användningsområden? Så, till exempel, hyresintäkter mellan förnybar energiproduktion och mer traditionella användningsområden?

– Vi har utvecklat tidigare torvproduktionsområden på lång sikt med tanke på att dessa fält i framtiden inte bara kommer att producera energi, utan också binda kol, producera ekologisk mat och utveckla skogsbruket, utan att glömma främjandet av den biologiska mångfalden. Därefter kommer storskalig solkraftsproduktion att stödja denna utveckling på ett briljant sätt, och jag är också involverad som hyresvärd i denna del av projektet.

Hur orolig är du för avverkning eller annan jordbearbetning på din egen mark eller ur ett naturperspektiv? 

– Ur skogsbrukets synvinkel upptar vindkraftsparken och de konstruktioner som anknyter till den relativt liten yta, medan de områden där vindkraftverken uppförs och vägarna stöder skogsbruket.

Vad mer skulle du vilja ta upp som markägare och arrendator?

– Om du har fastigheter i din ägo som skulle kunna vara lämpliga för energiproduktion lönar det sig att kontakta en energiproducent, till exempel Ilmatar. I oklara situationer är det bra att be den neutrala parten om kommentarer – nästan alla frågor som ger upphov till oro kommer att klargöras när de är klara.

Vad tycker du om samarbetet med Ilmatar? Hur länge har förhållandet varat?

– Vi har arbetat tillsammans i över tio år och Ilmatars företagskultur, flexibilitet och anpassningsförmåga är på en fantastisk nivå på en positiv nivå.

Matti Pesonen på sin egen strand. Snart kommer även solkraftsproduktion att etableras på hans marker.