NyheterFöretag

Frågor och svar om solenergi

Publicerad:23.10.2023
Tags: 
  • solenergi

Storskalig solkraftsproduktion i industriell skala har snabbt tagit plats i diskussionen om framtidens energikällor i Finland. Som energibolag med fokus på förnybart har Ilmatar hundratals megawatt solkraftsprojekt under utveckling runtom i Finland och i Sverige. Här har vårt projektteam sammanställt en lista med de mest omtvistade påståendena och frågorna om solkraft och ger faktabaserade svar.

Påstående: Solcellsanläggningar orsakar störande reflektioner.

Svar: Solceller är utformade för att effektivt fånga solstrålning och omvandla så mycket solenergi som möjligt till elektricitet. Därför är panelerna mörka och reflekterar inte mycket ljus. Panelernas glasyta har därtill en reflektionsfri beläggning, vilket gör att de faktiskt reflekterar mindre ljus än vanligt fönsterglas.

Påstående: Naturresurserna räcker inte till för att tillverka alla solceller med tanke på antalet planerade anläggningar runtom i världen. Uttjänta solceller kommer att slängas på soptippen och återvinns inte.

Svar: Svar: Detta ämne har studerats noggrant, och det finns de facto tillräckligt med råmaterial i världen. Huvudmaterialet för solceller är kiseldioxid, i praktiken sand. Precis som andra elektronikprodukter får solpaneler inte slängas hur som helst på soptippen. En nyckelfaktor för att säkerställa materialtillgången är återvinning. Vi återvinner alla solpaneler, vilket även är ett krav inom EU. Bland olika sätt att producera elektricitet är solkraft ett av de mest miljövänliga.

Påstående: Solceller är lättantändliga och frigör giftiga gaser om de brinner.

Svar: Stora bränder på marknivå vid produktionsanläggningar för solenergi är extremt ovanliga. Anläggningarna övervakas noggrant och eventuella risker och avvikelser åtgärdas omedelbart. Solceller är inte heller tillverkade av särskilt brandfarligt material – de består huvudsakligen av glas och stål. Om exempelvis en gräsbrand sprider sig från omgivningen och in i solcellsanläggningen löper branden normalt under panelerna och antänder dem alltså inte. Globalt finns idag runt 1 200 GW (1 200 000 MW) solkraft installerad, och det finns inga rapporter om skador eller personskador på grund av bränder. I de få kända bränder som uppstått i produktionsanläggningar har det oftast brunnit i en defekt inverter eller transformator, och branden har släckts innan den kunnat sprida sig till resten av anläggningsområdet. Alla bränder, inklusive markbränder, genererar rök som inte är hälsosam att andas in. Solkraftverken skiljer sig inte i detta avseende från andra bränder. Räddningstjänsten fastställer sina egna regler för solkraftverk när det gäller åtkomst till området –skyddsavstånd och andra brandsäkerhetsåtgärder. Vi använder i huvudsak paneler med kiselbaserade celler, vilket minskar riskerna jämfört med paneler med tunnfilmssolceller.

Påstående: Solcellsanläggningar förorenar grundvattnet och miljön.

Svar: Solcellsanläggningar påverkar inte grundvattnet. Markarbetena är minimala, och högkvalitativt rostfritt stål används som byggmaterial. Transformatorerna är skyddade för att minimera riskerna för förorening av grundvattnet eller marken. Solpaneler orsakar inte heller kemikalieutsläpp i naturen, markvegetationen kontrolleras vanligtvis utan bekämpningsmedel. Faktum är att det är fullt möjligt att odla grödor under panelerna, och detta görs också på olika platser i världen. En storskalig solcellsanläggning kan till och med ha en positiv påverkan på den biologiska mångfalden.

Påstående: Om Ilmatar går i konkurs måste kommunen och dess invånare återställa området, och det blir dyrt.

Svar: Återställande av området är särskilt viktigt för markägarna som har hyrt ut marken till solkraftanläggningen, inte bara grannarna. För konkursfall finns det en återställningsgaranti i markhyresavtalen – garantin täcker områdets återställande i en sådan extremsituation.

Påstående: Solkraftsanläggningar sänker värdet på närliggande fastigheter.

Svar: Värdet på en fastighet påverkas främst av byggnader och egenskaper på fastigheten själv. Faktorer utanför fastighetens gränser spelar mindre roll. Solkraftsanläggningen påverkar närmiljön främst genom att ändra landskapet, och landskapet upplevs olika av olika personer. Å andra sidan ger solkraftsanläggningar inkomster till kommunen/staden och markägarna och möjliggör investeringar, grön omställning och förbättringar av lokala tjänster. Effekterna på det lokala landskapet minimeras genom placeringen av anläggningarna samt genom åtgärder för landskapsdesign, där åsikter också samlas in från närliggande invånare.

Påstående: Närliggande vägar förstörs på grund av solkraftanläggningar.

Svar: Ilmatar upprättar avtal om användning av alla privata vägar och vägföreningsvägar som behövs och ansvarar även för nödvändiga grundförbättringar och underhåll av vägarna till solkraftsanläggningen under hela dess livscykel. Under byggfasen genererar solkraftanläggningen i viss mån tung trafik, men under de decennier som anläggningen är i drift är trafiken däremot gles. Efter avslutad verksamhet och återställande av området ser Ilmatar till att vägarna i området förblir i gott skick.

Påstående: Solkraftsanläggningar orsakar buller.

Svar: Solpaneler genererar inget ljud. Invertrar och transformatorer kan generera ljud jämförbara med samtalssnivå (baserat på Hörselförbundets dB-nivåer) när de är i drift på soliga dagar och när man befinner sig mycket nära dem. Under den mörka tiden är invertrarna avstängda. Även om avstånden enligt skyddsregler inte orsakar någon betydande ljudstörning placeras de aggregat som kan generera ljud i regel längre bort från bostadshus.

Aktuellt