NyheterAffärsområden

Tydligt ledarskap krävs för Finlands utveckling av havsbaserad vindkraft

Publicerad:31.05.2024
Tags: 
  • Åland,
  • Finland,
  • hållbarhet,
  • havsbaserad vindkraft,
  • samarbete

Havsbaserad vindkraft är en bransch i snabb tillväxt och på Pikku-Finlandia i Helsingfors samlades i början av maj över 350 deltagare till evenemanget Wind Finland Offshore – utvecklare, investerare, hamnmyndigheter, logistikproffs, fartygsoperatörer, besiktningsmän, lagstiftande organ, icke-statliga miljöorganisationer (ENGO) och andra viktiga intressenter.

Som regionchef på Ilmatar hade jag den stora äran att stå värd för evenemanget och fick därmed delta aktivt i diskussionerna. En central tes utkristalliserades för mig under dagen: för att den framväxande havsbaserade vindsektorn ska fortsätta växa krävs ett beslutsamt ledarskap och en välformulerad nationell strategisk vision.

Dagen bjöd på många lysande presentationer, men två som stack ut lite extra var Baltic Sea Action Group (BSAG) samt Vestas Northern, som följdes upp med en paneldiskussion om behovet av hamnar och logistik.

BSAG är en välkänd organisation i Finland, en icke-vinstdrivande stiftelse med målet att, återställa den goda ekologiska balansen i Östersjön. Presentatören Anna Klemelä gjorde det tydligt att BSAG understöder byggandet av havsbaserad vindkraft i Bottniska viken eftersom vindkraft är ett direkt sätt att hejda klimatförändringarna, som orsakar syrefattiga bottnar och kraftigt minskar den biologisk mångfalden. Anna poängterade samtidigt att vindkraftsutvecklare måste ta hänsyn till de biologiska hotspots som finns i Östersjön, med endemiska arter som binder koldioxid och förbättrar vattenkvaliteten men som också växer väldigt långsamt. Dessa hotspots bör vi se som allierade i utvecklingen och inte som problem, när havsbaserad vindkraft och kabelkorridorer etableras.

Den andra presentationen som gav mig en energikick var Keld Kristensen från Vestas Northern. Han delade med sig av viktiga insikter från över ett decennium av arbete inom logistik för havsbaserad vindkraft, där han ledde ett team av specialister inom CTV, C/SOV, helikopter och hamnverksamhet. Keld underströk kraftfullt behovet av att säkerställa att nya offshore-marknader gör sig redo att med rätt infrastruktur stödja näringslivets ambitiösa utvecklingsplaner. Alldeles särskilt lyfte han behovet av lämpliga hamnar.

I den efterföljande paneldiskussionen betonade Enrika Uusitalo från det globala kran- och transportföretaget Sarens att ”vi inte konkurrerar i denna utbyggnad av infrastruktur och logistiktjänster, vi arbetar tillsammans”. Mycket inspiration hämtades från utvecklingen av hamnarna i Eemshaven, vars logistikchef Erik Bertholet delade med sig av sina viktigaste insikter. Även i Finland finns hamnar som står redo att expandera när de får en tydlig signal från marknaden – detta beskrevs av Seppo Ihalainen, chef för Pori Offshore Wind Hub.

Sambandet mellan ledarskap och marknadsrespons

I den komplexa övergången till ren energi blir det allt tydligare att ledarskap inte bara underlättar utan är en helt avgörande katalysator. Samtalen vid evenemanget underströk ett återkommande tema: om ingen tar ledning kommer de otaliga komponenterna i den havsbaserade vindsektorn att förbli lösa småstenar. Endast med kraften i ett modigt, tydligt och strategiskt ledarskap kan dessa småstenar förvandlas till en lavin av förändring.

Ledarskap i det här sammanhanget handlar inte bara om att formulera politiska visioner och övertygande affärskoncept. Det handlar om att slå fast en klar färdplan för var, när och hur havsbaserade vindkraftsprojekt ska utvecklas. Ledarna måste identifiera vem som ska gå i spetsen och varifrån resurserna ska komma.

Kopplingen mellan industriell utveckling och nationellt välstånd

Under seminariet lyftes även den direkta kopplingen mellan strategisk utveckling av havsbaserad vindkraft och långsiktiga nationella ekonomiska fördelar, såsom ökad BNP och arbetskraftsinvandring. Genom att effektivt utnyttja möjligheterna med havsbaserad vindkraft kan Finland öka sin industriella utveckling och säkra ett långsiktigt välstånd. Det handlar inte bara om energiproduktionen i sig, utan om att odla fram ett robust industriellt ekosystem som stöder alla faser i vindkraftsprojektens livscykel och på så sätt stärker landets ekonomiska ställning på den globala arenan. Alla storskaliga projekt inom infrastruktur skapar ringar på vattnet i hela samhället. Så även havsbaserad vindkraft, som definitivt inte har obemärkt förbi i de länder och regioner där den redan etablerats.

Minimera kostnader och maximera effektivitet

I paneldiskussionerna belystes behovet av att marknaden snabbt anpassar sig till de tekniska och operativa krav som ställs på havsbaserade vindkraftsprojekt. Det finns ett tydligt behov av en take-off-strategi som fokuserar på omedelbar utbyggnad av projekt och som säkerställer långsiktig hållbarhet och effektivitet. Ledarskapet måste vägleda och inspirera till samarbete mellan olika sektorer för att minimera överetableringar och optimera resursfördelningen.

Behovet av utbildning och arbetskraft

Alla stora omställningar kräver människor i alla karriär- och livsfaser. Arbetskraften och kunskapen inom såväl havsbaserad vindkraft som omgivande industrier måste utvecklas omedelbart. Det handlar inte bara om nya yrkes- och universitetsutbildningar utan också om att omskola befintlig arbetskraft och förbereda dem för den snabba ökningen av arbetskraftsefterfrågan som övergången till ren energi kräver. Expansionen och arbetsbelastningen förväntas bli större än den tillgängliga arbetskraften i Finland. Det strategiska ledarskapet behöver därför också fokusera på en politik som lockar till sig topptalanger från hela världen och integrerar dessa kompetenta personer i Finlands industriella struktur.

Ny lagstiftning för havsbaserad vindkraft i Finlands ekonomiska zon

I mitten av maj släpptes det efterlängtade lagförslaget om havsbaserad vindkraft i Finlands exklusiva ekonomiska zon (EEZ), som ritar ut en relativt tydlig väg för havsbaserad vindkraft i EEZ. Regeringen ska välja ut specifika områden inom EEZ för utveckling av havsbaserad vindkraft och tilldelningen av exploateringslicenser blir konkurrensutsatt.

Detta görs för att säkerställa att endast de mest lämpliga operatörerna, som kan hantera utvecklingen på ett effektivt och ansvarsfullt sätt, väljs ut för att leda projekten. Den föreslagna lagstiftningen är ett viktigt steg för Finland i att aktivt forma utvecklingen av förnybar energi och visar på ett starkt engagemang för ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet inom energisektorn.

Min slutsats

När vi nu står på tröskeln till en stor energi- och industriomvandling är uppmaningen till Finlands ledare: visa tydlig handlingskraft. Marknaden står redo att agera kraftfullt på de utmaningar och möjligheter som den havsbaserade vindsektorn innebär. Men det krävs i slutändan ett beslutsamt, välinformerat och visionärt ledarskap för att frigöra potentialen. Många små stenar är redo att flyttas; med strategiskt ledarskap kan dessa utlösa en lavin av omvälvande förändringar som kommer att föra Finland till branschens framkant.

Anna Häger, Regional Manager

Tags: 
  • Åland,
  • Finland,
  • hållbarhet,
  • havsbaserad vindkraft,
  • samarbete

Anna Häger

Regional Manager, Åland

anna.hager@ilmatar.com

Aktuellt just nu