Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft

Ilmatar planerar att utveckla, bygga, äga och driva storskalig havsbaserad vindkraft i Bottniska viken – i Ålands och Finlands territorialvatten samt i EEZ, landets exklusiva ekonomiska zon.

Hållbar etablering av storskalig energiproduktion

Vårt mål är att sätta standarden för en långsiktigt hållbar utveckling av havsbaserad vindkraft och vi arbetar därför nära de samhällen som berörs. På så sätt vill vi säkerställa att våra projekt inte enbart har en positiv påverkan på den nordiska elmarknaden och framväxande grön industri, utan också stimulerar tillväxt i närliggande kommuner och regioner.

Medborgar- och samhällsengagemang är mycket viktigt för oss. Projekt inom havsbaserad vindkraft är stora och möter inte sällan motstånd i närliggande samhällen. Att engagera och informera invånare tidigt i planeringsprocessen bygger ömsesidigt förtroende och gör att våra projekt på ett bättre sätt kan landa som välkomna tillskott till samhället.

För att säkra lokal och inhemsk kompetens och ta plats inom marknaden för havsbaserad vindkraft behöver vi agera snabbt.
Förutsättningarna för havsbaserad vindkraft är mycket goda längs hela Bottniska viken, med optimala vindförhållanden, långsträckta kustlinjer och gott om tillräcklingt grunda vattenområden. Därtill är läget gynnsamt, mitt emellan Finland och Sverige, två länder med kraftigt ökande energibehov.

Elektrifiering

Efterfrågan på förnybar energi växer – experter bedömer att elektrifieringen fördubblar vårt energibehov fram till år 2050.

Energisjälvförsörjning

Det säkerhetspolitiska läget har drastiskt ökat behovet av att trygga Finlands egen gröna energiproduktion och minska beroendet av importerad el.

Branschen står redo

Teknologin är redan långt framme och vindkraftsbranschen kan snabbt agera och svara på samhällets behov.

Ramverket är öppet

Genom utveckling av regelverk och lagstiftning kan vi säkerställa att den havsbaserade vindkraften stärker lokal och regional konkurrenskraft, skapar arbetstillfällen och bidrar till försörjningstrygghet.

Regionalekonomiska effekter av havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft i siffror

För att öka kunskapen och kännedomen om hur närliggande samhällen och regioner kan skapa tillväxt då vi etablerar havsbaserad vindkraft har vi tagit för vana att utföra regionalekonomiska konsekvensbedömningar, REIA:s för våra projekt. De här rapporterna ser vi som avgörande för att både vi, våra intressenter och offentliga aktörer ska kunna fatta välgrundade beslut.

Fördelarna med havsbaserad vindkraft

Starka och stabila havsvindar i kombination med snabba framsteg inom turbinteknik gör att havsbaserad vindkraft spelar en avgörande roll för att Norden och Europa ska kunna uppnå sina klimatmål och möta kraven från ett alltmer elektrifierat samhälle.

Maximal kapacitet

Ute till havs rör sig starka, stabila vindar utan fysiska hinder såsom byggnader, berg eller skog. Detta ger en högre och jämnare elproduktion.

Nordisk miljöpolicy

I Norden har vi en stark miljölagstiftning och kan lita på att förfarandet med miljökonsekvensbedömningar gör att projekt som förverkligas orsakar minimal skada.

Minimala störningar

Avståndet till människor och bebyggelse är långt och potentiella störningseffekter är därför minimala.

Kraftfulla turbiner

I dag testas havsbaserade vindkraftverk på 14-15 MW med sveparea på över 43.000 m2. En enda 15 MW-turbin kan under optimala förhållanden producera upp till 80 GWh per år – tillräckligt med energi för 4000 hushåll.

Lockar grön industri

Endast med garanterad tillgång till stora mängder förnybar energi kan vi i Norden locka till oss investeringar inom den framväxande gröna industrin.

Visste du att? Redan nu kan ett vindkraftverk återvinnas till ungefär 90 procent, eftersom det huvudsakligen är konstruerat av stål. Genom branschöverskridande samarbeten pågår arbetet för att förbättra återvinningmetoderna för vindkraftsblad, och omvandla dem till nya användbara produkter eller material.  

Utveckling av havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft är en nyckelfaktor för att möta den ökande efterfrågan på förnybar el till konkurrenskraftigt pris. Med noggrann planering, grundliga miljöbedömningar och aktivt engagemang vill vi säkerställa att våra havsbaserade projekt främjar lokal och nordisk konkurrenskraft, skapar arbetstillfällen och tryggar vår framtida energiförsörjning.

Aktuellt just nu

Nyheter som berör havsbaserad vindkraft