Solenergi

Solenergi

Ilmatar har redan den mest omfattande utvecklingsportföljen för storskalig solkraft i Sverige och är en av Finlands ledande solenergiutvecklare.

Förnybar energi på naturens villkor

På Ilmatar jobbar vi hårt för att säkra solenergins plats som en hörnsten i det framtida energiekosystemet. För att uppnå detta är det viktigt att skala upp produktionsanläggningarna. Genom att snabbt utveckla och förverkliga solparker i industriell storlek kan vi effektivt möta den växande efterfrågan på förnybar energi till konkurrenskraftigt pris.

Ilmatars solenergiprojekt är vanligtvis större än 50 hektar. Genom att öka storleken på anläggningarna minskar vi både kostnad och markanvändning per producerad kWh el.

Med storskalig solenergiproduktion vill vi ta oss an den största utmaningen av dem alla: att skapa en hållbar energiförsörjning för Europa.

Vi engagerar oss aktivt i alla faser av våra solkraftsprojekt. Detta inkluderar allt från val av lämpliga platser, tillstånd och finansiering till konstruktion, anslutning till elnätet samt drift och underhåll. Vi stannar också kvar som ägare för de projekt vi utvecklar, ända fram till avveckling. På så sätt säkerställer vi ansvarsfull hantering genom hela livscykeln.

Stark tillväxt

På bara ett par år har Ilmatar byggt upp Nordens största projektportfölj inom storskalig solenergi i Sverige och Finland. Vi har redan idag identifierat lämpliga områden där vi sammantaget kan generera över 4,2 TWh solenergi per år – tillräckligt för att stå för den årliga elförbrukningen i över 210.000 genomsnittliga villahushåll.

Tryggt och långsiktigt

Med Ilmatars 50-åriga arrenden kan markägare säkerställa att deras tillgångar ger ekonomisk trygghet för flera generationer.

Mark med låga naturvärden

Hos Ilmatar fokuserar vi på att placera våra solenergiprojekt till markområden med låga naturvärden, såsom impediment och mark där produktionsskog har avverkats.

Lokal närvaro

Våra projektledare är närvarande och finns tillgängliga för öppen och rak dialog från start till mål, för både markägare, lokalsamhällen, kommuner och samarbetspartners.

Snabb utbyggnad

Att anlägga en solpark går förhållandevis snabbt och lätt, jämfört med andra energikällor. Ilmatar kan färdigställa en solpark på 18 månader från beviljat tillstånd.
Nyckeltal

En solpark på 500 hektar

  • 500 GWh energiproduktion årligen

  • 65,5 kiloton minskade koldioxidutsläpp

  • 90% återvinningsgrad

  • 50 års livscykel

Fördelar med storskaliga solparker

Vi ser storskaliga solparker som det bästa sättet att snabbt möta det växande energibehovet i Norden och Europa. Samtidigt kan vi optimera användningen av mark med lågt eller begränsat värde.

Det finns utrymme för tillväxt inom storskalig solenergiproduktion. Solenergi utgör fortfarande bara 0,8 procent av den totala elproduktionen i Finland och cirka 1 procent i Sverige. Sammantaget i bägge länder har vi över 55 miljoner hektar skog. Att producera solenergi på bara en procent av ytan kan ge en årlig energiproduktion som motsvarar över 5 procent av Europas totala förbrukning. Och då bevarar vi ändå fortfarande 99 procent av vår skog.

Solenergi produceras dessutom när andra energikällor levererar som minst – under sommarens soliga dagar när det blåser lite, vattenkraften går på lågvarv och kärnkraftverken ofta genomgår underhåll.

Effektiv markanvändning

Solcellsparker ger ökad ekonomisk avkastning för markägare jämfört med traditionella användningsområden – cirka tio gånger högre än vid exempelvis konventionellt skogsbruk.

Begränsad visuell påverkan

Energiproduktion från en solcellspark är inte bara utsläppsfri och effektiv, den är också tyst och har låg synlighet i landskapet.

Lätt att återställa

Inatallation av solparker har en marginell påverkan på landskapet, vilket gör att återställandet av marken efter avveckling går snabbt och enkelt.

Ökad biologisk mångfald

Med planerade naturvårdsinsatser kan storskaliga solparker omvandlas till ängsmark och bli habitat för bin, fjärilar och andra pollinatörer. De kan också samexistera med jordbruket, till exempel som fårbete – bägge insatser som ökar den biologiska mångfalden.

Visste du att? Tvärtemot vad många tror fungerar det bra att producera solenergi i Norden. Vårt ljusa sommarhalvår kompenserar effektivt för de mörka vintrarna, och det svalare klimatet hjälper oss att undvika effektivitetsförluster som ofta uppstår i varmare regioner.

Utveckling av storskaliga solparker

Lagstiftning och regelverk för etablering av storskaliga solenergianläggningar skiljer sig åt mellan både länder, län och landskap. Ilmatar är en långsiktigt närvarande aktör och vi tar inte lätt på de utmaningar vi står inför. Därför gör vi mer än vad som krävs för att uppnå en demokratiskt förankrad tillståndshantering.

Aktuellt

Senaste nytt om solenergi hos Ilmatar